Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Stanovy sboru byly uznány výnosem c.k. místodržitelství království českého 9.prosince 1911 pod č.5055. Starostou jest přítel Jan Sýkora, velitelem přítel Jan Trčka, dozorcem náčiní přítel František Sýkora. Sbor jest členem hasičské župy Podtřemšínské č.61.
Rok 1911 zůstane památným pro obec Bezděkov, neboť roku toho zřízen v obci naší podnik lidumilský, podnik jejž diktuje cit a srdce člověka, jejž diktuje lásku k bližnímu, ochranu majetku vlastního i cizího, ochranu toho největšího majetku, tj. života lidského, neboť roku toho zakoupena pro obec stříkačka v ceně 2170 Kč a zřízen sbor dobrovolných hasičů. Dne 14. ledna 1912 došlo ku definitivnímu sestavení se sboru v první řádné valné hromadě. Volby zúčastnilo se 40 členů. Spolkovou místností zvolen hostinec přítele V.Vachaty, cvičitelem sboru přítel Antonín Hejnic, učitel v Pročevilech.

Dále kronika uvádí:

"Zavládniž mezi námi heslo - Pracujme všichni rukou společnou pro dobrou pověst a čest Bezděkova." Dne 29.června 1912 bylo pořádané první užitečné cvičení…

"Dnes odbývá se v obci naší slavnost dosud nebývalá, slavnost, při níž Sbor dobrovolných hasičů v Bezděkově ponejprv má ukázati před veřejností, že jest způsobilý vyhověti všem požadavkům jemu kladeným…"

Cvičení probíhalo za účasti 22 sborů a 165ti přátel hasičů.

"Seřaděné sbory ubíraly se pak na cvičiště, kdež provedl místní sbor cvičení pořadová a pochodová, lezecká a stříkačnická. Výkony mužstva byly častým potleskem odměněny…"

Zástupci sboru na závěr předali cvičiteli zarámovaný diplom a pěkný zlatý prsten a jmenovali jej prvním čestným členem.

V současné době má náš sbor 94 členů. Z tohoto počtu je 27 žen, 51 mužů a 16 dětí.

Sbor pracuje nepřetržitě od svého založení, významnou měrou se podílí na činnosti v obci, jedná se zejména o oblast prevence, zásahy při požárech, brigády, organizování různých sportovních a společenských akcí. Vždyť hasiči jsou v mnoha obcích jednou z mála fungujících dobrovolných organizací.

SDH Bezděkov p.Tř. je také stálým účastníkem soutěží v požárním sportu. Ať už jde o postupové soutěže, či různé pohárové soutěže a memoriály.

V posledních letech i soutěž Brdská liga, kde je pořadatelem jednoho z kol, a extraliga ČR v požárním útoku. Ve sboru působí pět soutěžních družstev, dětmi počínaje, přes družstvo žen, dvě družstva mužů a muži nad 35 let konče.